لیست قیمت ارز های دیجیتال با اپدیت لحظه ای

برای آگاهی از لیست قیمت ارز های دیجیتال می توانید، از جدول نمایش قیمت روزانه در وب سایت پی98 استفاده کنید. همانطور که مشاهده می کنید در این جدول قیمت لحظه ای ارز مورد نظر در بازه های زمانی 1 ثانیه به روز می شود. همچنین میزان تغییرات قیمت رمز ارزها به صورت روزانه و هفتگی نمایش داده می شود.

رمزارز قیمت قیمت به تومان تغییرات (24 ساعت) خرید و فروش
60,717.14 $ 1,758,648,402 -0.61%
4,090.63 $ 118,493,714 1.54%
480.30 $ 14,051,657 -0.44%
2.14 $ 62,696 -0.92%
1.00 $ 28,980 -0.03%
193.96 $ 5,624,149 -3.84%
1.08 $ 31,418 -0.83%
43.47 $ 1,259,181 -2.37%
0.25 $ 7,408 0.82%
1.00 $ 29,259 -0.04%
41.93 $ 1,213,973 -2.79%
26.58 $ 762,666 3.33%
0.00 $ 1 35.59%
65.52 $ 1,896,741 -1.20%
60,777.86 $ 1,845,215,750 -0.58%
195.50 $ 5,716,623 0.93%
1.00 $ 28,983 -0.05%
621.50 $ 18,173,828 -1.86%
1.89 $ 54,703 0.76%
1.59 $ 46,079 2.79%
0.38 $ 11,179 1.60%
0.14 $ 4,027 2.56%
35.12 $ 1,037,460 0.00%
44.75 $ 1,308,036 -0.73%
125.07 $ 3,655,830 -3.30%
64.40 $ 1,866,312 -1.35%
62.19 $ 1,801,107 -0.92%
54.96 $ 1,607,033 -0.63%
0.10 $ 2,946 -0.57%
2.71 $ 78,762 5.76%
6.74 $ 196,952 2.99%
1.00 $ 28,989 -0.05%
60,807.34 $ 1,846,110,850 -0.23%
6.67 $ 193,094 -1.46%
0.37 $ 10,761 -1.63%
276.51 $ 8,083,141 1.09%
277.80 $ 8,127,317 3.90%
9.59 $ 277,397 5.48%
0.19 $ 5,890 2.37%
20.01 $ 579,311 0.54%
4.86 $ 141,368 3.77%
0.91 $ 26,457 0.98%
13.36 $ 387,173 -1.37%
1.61 $ 48,730 -0.55%
1.34 $ 39,077 -0.72%
0.00 $ 6 0.14%
295.20 $ 8,566,488 2.78%
398.10 $ 11,534,040 3.63%
171.34 $ 5,201,940 -0.24%
44.53 $ 1,289,031 0.03%
0.29 $ 8,513 10.20%
28.05 $ 820,339 -0.68%
3.05 $ 92,720 -10.75%
2.23 $ 64,394 3.14%
1.00 $ 30,450 0.03%
2,500.00 $ 72,478,980 -0.98%
10.93 $ 316,781 -4.48%
186.70 $ 5,459,170 9.08%
0.00 $ 107 -0.65%
211.20 $ 6,108,984 7.29%
6.47 $ 187,443 -1.85%
20.97 $ 607,711 -0.92%
0.05 $ 1,480 0.52%
14.36 $ 419,912 0.48%
0.32 $ 9,344 -1.15%
310.00 $ 8,983,800 -1.15%
52.18 $ 1,512,467 -2.79%
128.00 $ 3,709,440 3.13%
0.01 $ 276 -1.64%
3.80 $ 115,220 17.12%
9.98 $ 302,890 -3.81%
0.30 $ 8,715 0.09%
26.54 $ 805,690 -3.96%
0.17 $ 5,066 0.54%
1.84 $ 53,832 0.61%
2.63 $ 79,760 9.86%
0.02 $ 530 -2.00%
0.79 $ 22,837 -1.06%
10.98 $ 317,911 2.04%
2.05 $ 59,917 -1.51%
13.18 $ 385,799 2.36%
35,450.00 $ 1,027,241,309 0.02%
0.10 $ 3,180 -1.89%
1.00 $ 29,121 -0.07%
15.45 $ 468,940 3.46%
0.10 $ 3,001 -1.11%
0.12 $ 3,529 2.13%
4.51 $ 130,179 6.17%
67.85 $ 1,985,020 -1.00%
4.95 $ 150,170 -0.98%
1.14 $ 32,959 2.46%
9.82 $ 284,439 1.34%
16.02 $ 463,680 -1.37%
19.29 $ 559,170 -3.48%
93.62 $ 2,729,878 3.85%
0.02 $ 600 0.94%
0.70 $ 21,300 -0.80%
60,674.64 $ 1,842,082,010 -0.53%
9.53 $ 278,383 0.00%
0.02 $ 657 0.00%
0.29 $ 8,477 0.00%
0.80 $ 24,430 0.00%
0.09 $ 2,593 0.00%
0.04 $ 1,161 0.00%
0.25 $ 7,211 0.00%
0.33 $ 9,783 0.00%
0.70 $ 20,155 0.00%
0.06 $ 1,671 0.00%
0.36 $ 10,359 0.00%
1.64 $ 47,625 0.00%
0.62 $ 18,730 0.00%
0.11 $ 3,360 0.00%
0.04 $ 1,220 0.00%
3.59 $ 109,040 0.00%
0.19 $ 5,850 0.00%
0.06 $ 1,776 0.00%
2.24 $ 64,789 0.00%
0.55 $ 16,157 0.00%
1.13 $ 32,934 0.00%
0.02 $ 540 0.00%
0.22 $ 6,550 0.00%
1.38 $ 40,355 0.00%
0.21 $ 6,161 0.00%
0.08 $ 2,309 0.00%
0.76 $ 22,282 0.00%
0.58 $ 16,867 0.00%
0.04 $ 1,220 0.00%
0.04 $ 1,200 0.00%
0.96 $ 29,070 0.00%
0.11 $ 3,210 0.00%
1.22 $ 37,190 0.00%
0.03 $ 890 0.00%
0.70 $ 21,110 0.00%
0.95 $ 27,616 0.00%
0.45 $ 13,138 0.00%
0.59 $ 17,880 0.00%
0.04 $ 1,300 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
1.23 $ 37,390 0.00%
1.00 $ 29,128 0.00%
0.76 $ 22,299 0.00%
0.05 $ 1,493 0.00%
0.14 $ 4,054 0.00%
5.49 $ 160,440 0.00%
0.05 $ 1,530 0.00%
0.01 $ 370 0.00%
0.05 $ 1,362 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.17 $ 5,094 0.00%
0.09 $ 2,689 0.00%
0.00 $ 18 0.00%
0.02 $ 650 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.73 $ 21,290 0.00%
3.34 $ 97,745 0.00%
2.57 $ 75,276 0.00%
0.09 $ 2,717 0.00%
0.01 $ 171 0.00%
0.01 $ 387 0.00%
0.01 $ 365 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.08 $ 2,560 0.00%
0.93 $ 28,340 0.00%
0.02 $ 640 0.00%
0.47 $ 13,731 0.00%
8.95 $ 271,790 0.00%
0.78 $ 23,630 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.44 $ 12,861 0.00%
5.81 $ 168,258 0.00%
0.15 $ 4,315 0.00%
0.07 $ 1,943 0.00%
4.12 $ 124,940 0.00%
0.23 $ 6,592 0.00%
0.02 $ 519 0.00%
0.11 $ 3,230 0.00%
0.83 $ 24,031 0.00%
0.69 $ 21,080 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.04 $ 1,090 0.00%
1.33 $ 38,969 0.00%
0.05 $ 1,403 0.00%
3.70 $ 108,248 0.00%
4.17 $ 120,847 0.00%
0.27 $ 8,034 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.18 $ 5,176 0.00%
0.01 $ 310 0.00%
0.51 $ 15,009 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.15 $ 4,560 0.00%
1.02 $ 31,030 0.00%
0.14 $ 4,310 0.00%
0.75 $ 21,978 0.00%
0.79 $ 22,793 0.00%
0.36 $ 10,459 0.00%
132.00 $ 4,007,520 0.00%
0.01 $ 260 0.00%
0.71 $ 21,480 0.00%
0.32 $ 9,390 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.04 $ 1,360 0.00%
0.03 $ 926 0.00%
1.65 $ 47,933 0.00%
24.04 $ 697,259 0.00%
0.43 $ 12,401 0.00%
0.02 $ 531 0.00%
1.12 $ 34,030 0.00%
0.00 $ 0 0.00%
0.02 $ 537 0.00%
102.65 $ 3,116,580 0.00%
0.72 $ 21,830 0.00%
117.35 $ 3,562,690 0.00%
0.00 $ 100 0.00%
2.11 $ 64,020 0.00%
0.02 $ 500 0.00%
0.01 $ 286 0.00%
0.05 $ 1,458 0.00%
2.29 $ 66,307 0.00%
1.26 $ 36,512 0.00%
477.73 $ 14,503,890 0.00%
0.18 $ 5,590 0.00%
0.07 $ 2,160 0.00%
2.12 $ 64,430 0.00%
22.09 $ 640,169 0.00%
0.26 $ 7,546 0.00%
0.12 $ 3,510 0.00%
1.08 $ 31,412 0.00%
0.08 $ 2,480 0.00%
7.63 $ 220,915 0.00%
4.68 $ 135,598 0.00%
0.78 $ 22,674 0.00%
0.91 $ 26,306 0.00%
44.39 $ 1,299,259 0.00%
0.04 $ 1,194 0.00%
1,796.00 $ 52,048,080 0.00%
57.53 $ 1,746,620 0.00%
54.65 $ 1,582,308 0.00%
0.34 $ 10,410 0.00%
4,008.00 $ 121,682,880 0.00%
1.84 $ 55,780 0.00%
0.19 $ 5,880 0.00%
11.86 $ 343,240 0.00%
0.78 $ 23,590 0.00%
0.00 $ 10 0.00%
0.36 $ 10,860 0.00%
9.81 $ 297,870 0.00%
4.87 $ 147,820 0.00%
0.00 $ 50 0.00%
14.66 $ 445,080 0.00%
10.65 $ 323,190 0.00%
2.33 $ 68,313 0.00%
0.72 $ 21,940 0.00%
21.26 $ 617,564 0.00%
4.43 $ 134,350 0.00%
1.55 $ 47,180 0.00%
155.38 $ 4,717,250 0.00%
0.02 $ 498 0.00%
0.45 $ 13,166 0.00%
0.03 $ 969 0.00%
0.56 $ 16,870 0.00%
6.05 $ 183,810 0.00%
0.45 $ 13,520 0.00%
4.00 $ 121,540 0.00%
1.97 $ 59,690 0.00%
8.10 $ 245,920 0.00%
0.41 $ 12,033 0.00%
31.10 $ 900,989 0.00%
1.05 $ 30,340 0.00%
0.20 $ 6,110 0.00%
0.15 $ 4,520 0.00%
1.05 $ 31,880 0.00%
0.00 $ 20 0.00%
0.24 $ 7,420 0.00%
0.75 $ 22,830 0.00%
12.45 $ 360,715 0.00%
0.31 $ 9,520 0.00%
2.22 $ 64,162 0.00%
2.00 $ 57,903 0.00%
0.34 $ 10,460 0.00%
0.22 $ 6,700 0.00%
0.03 $ 1,060 0.00%
334.14 $ 10,144,640 0.00%
1.05 $ 30,592 0.00%
0.18 $ 5,430 0.00%
2.11 $ 61,584 0.00%
11.22 $ 340,550 0.00%
0.18 $ 5,299 0.00%
3.04 $ 92,240 0.00%
0.15 $ 4,570 0.00%
0.76 $ 22,990 0.00%
0.01 $ 210 0.00%
0.34 $ 9,717 0.00%
1.00 $ 30,460 0.00%
193.62 $ 5,878,290 0.00%
0.54 $ 15,635 0.00%
0.05 $ 1,590 0.00%
31.59 $ 958,960 0.00%
0.11 $ 3,350 0.00%
3.97 $ 120,530 0.00%
14.13 $ 428,990 0.00%
22.81 $ 661,034 0.00%
3.96 $ 115,708 0.00%
0.03 $ 873 0.00%
7.07 $ 214,650 0.00%
14.09 $ 427,780 0.00%
7.17 $ 217,630 0.00%
0.27 $ 8,070 0.00%
43.76 $ 1,328,560 0.00%
0.52 $ 15,217 0.00%
0.02 $ 552 0.00%
1.08 $ 31,530 0.00%
9.23 $ 280,110 0.00%
4.44 $ 129,868 0.00%
1.77 $ 53,730 0.00%
1.56 $ 45,093 0.00%
1.05 $ 31,930 0.00%
8.71 $ 252,474 0.00%
38.70 $ 1,174,790 0.00%
27.38 $ 793,473 0.00%
1.77 $ 51,284 0.00%
0.25 $ 7,460 0.00%
0.09 $ 2,880 0.00%
8.55 $ 247,490 0.00%
12.03 $ 351,365 0.00%
1,245.32 $ 35,912,709 0.00%
0.05 $ 1,610 0.00%
0.29 $ 8,920 0.00%
0.86 $ 25,970 0.00%
0.34 $ 9,848 0.00%
0.56 $ 16,990 0.00%
1,138.70 $ 34,570,940 0.00%
2.09 $ 60,482 0.00%
1.51 $ 43,789 0.00%
0.19 $ 5,591 0.00%
0.07 $ 2,110 0.00%
0.01 $ 450 0.00%
3.08 $ 90,109 0.00%
16.41 $ 478,921 0.00%
15.36 $ 466,330 0.00%
5.10 $ 154,890 0.00%
2.05 $ 59,917 0.00%
4.22 $ 127,970 0.00%
0.07 $ 1,936 0.00%
3.00 $ 86,796 0.00%
1.15 $ 34,830 0.00%
9.76 $ 282,498 0.00%
24.31 $ 738,060 0.00%
0.35 $ 10,600 0.00%
1.12 $ 32,551 0.00%
0.02 $ 700 0.00%
1.08 $ 31,377 0.00%
9.99 $ 289,598 0.00%
66.28 $ 2,012,270 0.00%
0.72 $ 20,950 0.00%
11.25 $ 341,550 0.00%
0.76 $ 22,960 0.00%
28.57 $ 867,390 0.00%
139.40 $ 4,232,190 0.00%
13.82 $ 401,663 0.00%
3.93 $ 113,689 0.00%
1.22 $ 36,980 0.00%
0.20 $ 6,160 0.00%
10.29 $ 298,147 0.00%
167.80 $ 4,857,048 0.00%
0.89 $ 25,923 0.00%
411.20 $ 11,916,576 0.00%
4.10 $ 118,732 0.00%
2.31 $ 67,519 0.00%
0.10 $ 2,841 0.00%
0.22 $ 6,391 0.00%
1.86 $ 53,845 0.00%
0.32 $ 9,268 0.00%
0.90 $ 25,952 0.00%
366.90 $ 10,632,762 0.00%
18.73 $ 547,711 0.00%
0.58 $ 17,104 0.00%
0.70 $ 20,237 0.00%
0.30 $ 8,807 0.00%
1.00 $ 30,360 0.00%
0.08 $ 2,433 0.00%
821.30 $ 24,934,670 0.00%
6.36 $ 184,197 0.00%
0.38 $ 11,048 0.00%
0.21 $ 6,370 0.00%
7.82 $ 226,363 0.00%
1.26 $ 38,340 0.00%
1.91 $ 57,990 0.00%
3.14 $ 90,824 0.00%
12.03 $ 348,688 0.00%
1.84 $ 55,880 0.00%
2.07 $ 59,960 0.00%
13.84 $ 420,290 0.00%
13.36 $ 405,650 0.00%
3.55 $ 107,840 0.00%

با استفاده از فیلد جستجو ارز دیجیتال مورد نظر خود را جستجو کنید، سپس برای آگاهی از تغییرات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر می توانید به فیلد تغییرات 24 ساعت اخیر مراجعه کنید تا وضعیت تغییرات آن را مشاهده نمایید. همچنین در لیست قیمت ارز های دیجیتال، نرخ هر ارز در دو واحد دلار و تومان نمایش داده شده است.
پس برای آگاهی از قیمت ارز دیجیتال به تومان و دلار به ترتیب می توانید به فیلد های مربوطه مراجعه کنید. و قیمت ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را در لحظه مشاهده کنید.

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال

آگاهی از تغییر قیمت ارزهای دیجیتال در واقع مهمترین پارامتر در دستیابی به سود حداکثری در سرمایه گذاری در این حوزه می باشد. چرا که سرمایه گذاری با بررسی تغییرات می تواند با سود دهی همراه باشد و بعضا به علت عدم گاهی در روند تغییرات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر ممکن است حتی به از دست دادن سرمایه نیز منجر شود.
با توجه به اهمیت این موضوع ما در این بخش برای ما جدول قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به تومان و دلار قرار داده ایم. در این بخش شما می توانید نرخ هر ارز را به تومان و دلار مشاهده نمایید و از درصد تغییرات لحظه ای و روزانه آنها آگاهی یابید.
در بخش تخصصی هر ارز برای پیش بینی قیمت ارز دیجیتال مورد نظر نیاز به نمودارهای تکنیکال جهت تحلیل روند بازار دارید. به همین خاطر می توانید با کلیک بر روی دکمه مربوط به معرفی هر ارز، از جزئیات کامل ابزارها و نمودارهای قیمت لحظه ای ارز دیجیتال مد نظر استفاده کنید.

سوالات متداول پاسخ سوالات متداول شما در اینجاست

با توجه به تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال و بر روزسانی هایی که برای شبکه توکن های انتقالی صورت می پذیرد، قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال تغییر می کنند.
با توجه به اخبار و به روز رسانی ها مرتبط با هر ارز به صورت فاندامنتال می توان وضعیت و آینده یک ارز دیجیتال را تخمین زد.
معمولا با اپدیت شبکه ها، قرارداد بستن شرکت ها با شبکه بلاکچین ها معتبر و اپدیت های شبکه های رمز ها قیمت توکن های مستقر در آن شبکه بالا می رود.
ثمره 5 سال همراهی صادقانه
اعتماد و رضایت خاطر هزاران مشتری وفادار
ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال
5047 نظر | 4.8 (95.9%)